Ana Sayfa  Aydınlatma Metni


Aydınlatma Metni

EK.1.1.9.
E-
BELEDİYE HİZMETLERİNE ve BAŞVURULARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Veri sorumlusu olan Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 41040 İzmit / Kocaeli adresinde mukim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (“KBB veya “Kurum”); E-belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara ait aşağıda yer alan bir kısım kişisel verileri https://www.kocaeli.bel.tr ve diğer kurumsal internet siteleri vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmasını ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu” ) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Belediyemiz hizmetlerinden yararlanmanız esnasında bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 •   Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

 •   Kurumumuza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

 •   Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

  İş bu Aydınlatma Metni ile belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Kişisel verileriniz; https://www.kocaeli.bel.tr ve diğer kurumsal internet sitelerimiz, e -belediye işlemleri, Büyükşehir 153/Çözüm Masası başvuruları, e- devlet ile ilişkili gerçekleştirilen işlemlerde e - devlet bağlantısı, fiziki başvuru, e-posta, çağrı merkezlerimiz aracılığı ile otomatik yönte mlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KBB bünyesinde bulunan sunucularda saklanmaktadır.

Veri Kategorisi İletişim Verisi

İşlem Güvenliği

Araç Verisi

Cep telefon numarası, e-posta adresi, adres

IP adresi vb. veriler

Araç plaka no, araç ruhsat bilgileri

Kimlik Verisi

Ad-soyad, cinsiyet, yaş, ana- baba adı, ana kızlık soyadı, kimlik seri no, T.C. Kimlik No., Vergi No, Sicil No, ehliyet belgesinde yer alan bilgileri

Finans Verisi

Iban no, hesap no

Lokasyon

Konum verileri

Diğer Veriler

Talep ve şikayet bilgileri, başvurulara ilişkin barkod no

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Kurumumuz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

E-Belediye hizmetlerimiz kapsamında işlenen k işisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işlenme şartları kapsamında, aşağıda yer alan amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 •   Kurumsal internet sitemiz üzerinden işlem yapacak ilgili kişinin üyelik kaydının oluşturulmasını sağlamak, kimlik bilgilerini teyit ederek işlemin tesis edilmesini sağlamak,

 •   Gerçekleştirilen işleme dayanak olacak tüm işlemleri kayıt altına almak, işlemle bağlantılı ve

  gerekli belgeleri düzenlemek,

 •   Hizmet sunulan vatandaşların memnuniyetini artırmak, internet sitemizde yer alan süreçler ile

  gerçekleştirmek istedikleri işlemleri kolay, pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini

  sağlamak,

 •   Hızlı ödeme menüsü ile vergi ve borç ödemelerinizi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmenizi

  sağlamak,

 •   Sicil ve borç sorgulama hizmetinden online olarak yararlanmanızı sağlamak,

 •   Tahsilat ve makbuz sorgulaması gerçekleştirmenizi sağlamak,

 •   Envanter girişi yapmak,

 •   Çekilen araç sorgusu yapmak,

 •   E-tekliflerinizi almak,

 •   Mezbaha hizmetlerine dair başvuruları almak,

 •   E-beyanname hizmetleri ve daha önceki beyan bilgilerinize ulaşmanızı sağlamak,

 •   İlan reklam beyanlarınızı almak,

 •   Yangın sigorta beyanlarınızı almak,

 •   Tecil taleplerinizi almak,

 •   E-dilekçe başvurularını almak,

 •   Borç yapılandırma başvurularını almak,

 •   Belge doğrulama yapmak,

 •   Esnaf pandemi kartı başvurularını almak,

 •   Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e- belediye vs.) veya kâğıt ortamında işleme

  dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 •   Bilgi edinme başvurularını almak,

 •   Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,

 •   Çek-İlet uygulaması kapsamında şikayetlerinize konu olan bozulan yol, toplanmayan çöp,

  arızalı hizmet aracı vb. hususların konumunu tespit etmek,

 •   Büyükşehir 153/Çözüm Masası başvuruları almak,

 •   Vatandaş memnuniyetini ölçmek için saha anketleri, web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

 •   Belediyecilik hizmetleri ile ilgili vatandaş şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, sorunları çözebilmek,

 •   İnternet ortamında vatandaşlarımıza daha iyi bir etkileşim sağlamak,

 •   5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere

  ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuattan

  doğan haklarımızı kullanabilmek,

 •   Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,

 •   İş başvurularınızı, staj başvurularınızı değerlendirebilmek,

 •   Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananların “çerez politikası” gereği IP

  adresi toplayabilmek,

 •   Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek amaçlarıyla kişisel verileriniz

  işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kurumumuz tarafından toplanan kişisel verilerin yurt dışına aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işlenme şartları kapsamında özellikle;

 •   T.C. İç İşleri Bakanlığına, Bağlı ve İlgili Kuru mlara,

 •   Yasal denetim süreçleri dahilinde denetim ve teftişle görevli kamu kurum ve kuruluşlarına,

 •   Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlara ve gerekli olduğu takdirde kolluk

  kuvvetlerine aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Kurumumuz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Kurumumuz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan i
kincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

7. İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve

  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan

  işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri

  sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

  giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerini, https://www.kocaeli.bel.tr web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;
• Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cadde No: 80 İzmit/
Kocaeli bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,

kocaelibuyuksehirbelediyesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya kvkk@kocaeli.bel.tr ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilir.

Kurumumuz başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Kurumumuz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://www.kocaeli.bel.tr linkinden, ulaşabilirsiniz.