Ana Sayfa  Kvkk


Kvkk

EK.1.1.8.
GENEL BELEDİYE HİZMETLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Veri sorumlusu olan Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 41040 İzmit / Kocaeli adresinde mukim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (“KBB veya “Kurum”); belediye ve e-belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara ait aşağıda yer alan bir kısım kişisel verileri https://www.kocaeli.bel.tr ve diğer kurumsal internet siteleri vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmasını ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu” ) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Belediyemiz hizmetlerinden yararlanmanız esnasında bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 •   Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

 •   Kurumumuza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

 •   Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

  İş bu Aydınlatma Metni ile belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Kişisel verileriniz; https://www.kocaeli.bel.tr ve diğer kurumsal internet sitelerimiz, belediye işlemleri, e-belediye işlemleri, Büyükşehir 153/Çözüm Masası başvuruları, e- devlet ile ilişkili gerçekleştirilen işlemlerde e-devlet bağlantısı, fiziki başvuru, e -posta, çağrı merkezlerimiz aracılığı ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KBB bünyesinde bulunan sunucularda saklanmaktadır.

Veri Kategorisi

İletişim Verisi Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e- posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).

Finans Verileri Ürün ve hizmet kullanımına /alımına yönelik tutulan fatura, ödeme ve finans bilgileri (banka adı, banka hesabı vb. gibi bilgiler)

Kimlik Verisi

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler, yabancı kimlik no, pasaport no ile imza/paraf bilgisi.

Müşteri İşlem Verisi

Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile vatandaşın ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, abone numarası, sözleşme numaraları, işlem tarihi, hesap numarası, ürün bilgileri, vatandaş memnuniyet bilgileri gibi bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Kurumumuz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

E-Belediye hizmetlerimiz kapsamında işlenen k işisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, aşağıda yer alan amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 •   İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

 •   Belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak,

 •   Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

 •   Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak,

 •   Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını

  yapmak,

 •   Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların

  ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması

  mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek,

 •   Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek, amatör spor

  kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlamak,

 •   Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenle mek,

 •   Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,

  sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül vermek,

 •   Gıda bankacılığı yapmak,

 •   Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü

  faaliyet ve girişimde bulunmak,

 •   Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları

  koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,

 •   Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı

  vermek,

 •   Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,

  tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,

 •   Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

 •   Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

 •   Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,

 •   Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek,

 •   Borç almak, bağış kabul etmek,

 •   Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat

  limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel

  kişilerce açılmasına izin vermek,

 •   Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar

  vermek,

 •   Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve

  denetlemek,

 •   Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsi z satış yapan

  seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,

 •   Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,

 •   Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini

  kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak,

 •   Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek;

 •   Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek ,

 •   Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret

  karşılığında yer seçim belgesi vermek,

 •   Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş

  olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak,

 •   Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli sku ter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kurumumuz tarafından toplanan kişisel verilerin yurt dışına aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması işlenme şartları kapsamında özellikle;

 •   T.C. İç İşleri Bakanlığına, Bağlı ve İlgili Kurumlara,

 •   Yasal denetim süreçleri dahilinde denetim ve teftişle görevli kamu kurum ve kuruluşlarına,

 •   Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlara ve gerekli olduğu takdirde kolluk

  kuvvetlerine aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Kurumumuz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Kurumumuz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

7. İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve

  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan

  işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerini, https://www.kocaeli.bel.tr web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;
• Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cadde No: 80 İzmit/Kocaeli bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,

kocaelibuyuksehirbelediyesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya kvkk@kocaeli.bel.tr ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilir.

Kurumumuz başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Kurumumuz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://www.kocaeli.bel.tr linkinden, ulaşabilirsiniz.